Sexualitats i afectes

Descripció

En aquest llistat trobareu una selecció de recursos sobre sexualitats i afectes dirigits especialment a la comunitat educativa i a les famílies.

 

Guies per treballar l'educació sexual i afectiva per infants, adolescents, i joves

 •  
 • Guia de recursos d’educació sexual i afectiva Aquesta guia elaborada per la diputació de Barcelona amb el suport del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de Sida Studi, té com a objectiu apropar els diferents recursos presents a la xarxa en matèria de sexualitat per tal que el personal de l’administració local disposi d’aquestes eines i facilitar així les accions o activitats a desenvolupar en el territori.
 •  
 • Treu-li suc a la sexualitat. Guia d’activitats per treballar a l’aula: Aquesta guia, elaborada per la Diputació de Barcelona, ofereix activitats didàctiques per a l’alumnat i orientacions per al professorat per promoure una sexualitat positiva i saludable i ajudar els alumnes a créixer com a persones i aprendre a respectar-se a si mateixos i als altres.
 •  
 • La educación sexual de la primera infancia:  Aquesta guia de la secretaria general d'educació i formació professional, està dirigida a professionals de l'educació i a famílies des d'una concepció de l'ensenyament i l'aprenentatge basada en el desenvolupament integral, enfoca la pràctica educativa comptant amb la sexualitat i la diferència sexual i integrant els aspectes corporals, afectius, cognitius i relacionals.

   

 • La educación sexual de niñas y niños de 6 a 12 años:  Aquesta guia de la secretaria general d'educació i formació professional,  está dirigida a famílies i professorat d'educació primaria i recull les experiències, idees o reflexions que han sorgit d'entrevistes realitzades a mestres,  mares i pares. Encara que també han tingut el seu origen en alguns dels intercanvis amb educadores i educadors que han participat en cursos o tallers dirigits per les creadores de la guia, i amb nenes i nens d'aquestes edats en diferents contextos i situacions.
 •  
 • Ni Ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo sexual en la E.S.O. Aquesta guia de la secretaria general d'educació i formació professional, ha estat elaborada per professionals de l'àmbit educatiu que duen a terme el projecte d'Educació Afectiu-Sexual en un centre escolar de la xarxa pública. És una proposta per al professorat des del professorat. La guia, que pretén ser senzilla i útil, no elimina la necessitat de formació de les persones que vulguin portar-la a les aules. Més aviat, obre les portes a la necessitat de saber més. Alhora, també es dirigeix a les famílies tot destacant el paper indispensable que aquestes porten a terme en les tasques educatives.

 

El projecte “Diversitat en curt”  forma part del Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere. Mesures per la Igualtat LGTBI 2016 - 2020, i posa a disposició dels centres educatius cinc curtmetratges que, acompanyats de guies didàctiques, permeten treballar a l’aula temes relacionats amb les identitats i les discriminacions per raó de sexe, la diversitat afectiva i sexual i la convivència.

Aquests materials volen ser també una eina per preveure i resoldre les situacions d’assetjament que poden tenir lloc en l’àmbit escolar. S’adreça a cursos d’educació primària i educació secundària obligatòria i postobligatòria, però el professorat i el personal formador haurà de tenir en compte i valorar sempre l’oportunitat de fer servir aquests materials segons la diversitat de l’alumnat implicat en el projecte.

Els vídeos mostren, de manera creativa i testimonial, situacions personals i socials que permeten aprendre a respectar les diferents maneres que tenim les persones de viure l’afectivitat i la sexualitat, relacionar-nos socialment i conviure en família.

El projecte consta dels següents materials didàctics :

1. Presentació Diversitat en curt

Llista de reproducció dels curtmetratges

2. Guia didàctica Educació primària i secundària

3. Activitats Educació primària (cicle inicial)

4. Activitats Educació primària (cicle mitjà)

5. Activitats Educació primària (cicle superior)

6. Activitats ESO

7. Activitats Batxillerat, cicles formatius, PFI, adults

 

Materials i recuros per treballar l'educació sexual i afectiva per infants, adolecents, i joves

Els quaderns de l’INCLOU: Des de l’associació Inclou: Gais i lesbianes en l’educació plantegem la premissa que l’homosexualitat no és un problema sinó una oportunitat educativa per a tothom, de la mateixa manera que ho són el racisme o la igualtat entre homes i dones, perquè tothom pot aprendre de la diferència i de la diversitat. Us convidem a que conegueu la col·lecció Els Quaderns de l’Inclou, que té com a objectiu presentar materials, elaborats o adaptats per l’associació Inclou: Gais i lesbianes en l’educació, que es poden utilitzar per introduir el tema de la diversitat afectiva i sexual a l’aula i ajudar a crear un ambient segur i menys hostil per als infants, adolescents i joves lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i que es qüestionen la seva sexualitat (lgbtq).

0. Introducció a la diversitat afectiva i sexual 

1 Educació en el lleure 

2 Treball amb famílies (guia per al professorat) 

3 Història antiga i medieval (Batxillerat) 

4 Història moderna i contemporània (Batxillerat) 

5 Tutoria (2n cicle d’ESO) 

6 Contes per treballar la diversitat 

7 Al voltant de la literatura catalana 

8 Activitats per a infants i joves a l’esplai

 

 • Com he canviat. Em trobo bé?: Aquesta unitat didàctica facilitada per la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) està adreçada el professorat del cicle superior d’educació primària, es desenvolupen activitats per tal d’iniciar l’alumnat en l’educació afectiva i sexual a l’adolescència primerenca.
 •  
 • Afectivitat i sexualitat: En aquest espai del web de Canal Salut es recull informació adreçada als joves sobre l’enamorament, l’atracció, l’autoestima (acceptació de la imatge corporal), i la sexualitat i el comportament sexual.
 •  
 • Sexe jove: Aquest web del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya ofereix informació i orientacions per tal de reconèixer diferents tipus de relacions i nivells d’intimitat, i prendre consciència que les relacions afectives han de ser respectuoses i lliures, que no han de fer allò que no desitgin fer i que és necessari aprendre a dir no.

 

Informes i estudis sobre la sexualitat

 • Identitat, gènere i adolescència: Proposta coeducativa per a la prevenció de la discriminació sexista i homòfoba de l’Institut Català de les Dones (ICD). Aquest treball de recerca ofereix reflexions per al professorat i unitats didàctiques per a l’alumnat d’educació secundària per tal d’educar en el respecte i la igualtat entre les persones i així construir una societat amb una ciutadania lliure, que gaudeixi de la diversitat i que resolgui qualsevol tipus de conflicte sense necessitat de recórrer a la violència.

 

Mèdia

Més materials

Teixim Xarxes

Mateixa temàtica

Mateix àmbit