Teixim

El lloc web i el domini teiximxarxes.cat corresponen a TRAMA SCCL, amb CIF F67128140 i domicili al carrer Jaume Fabra, 1, 2n-6a, 08004 Barcelona. Adreça electrònica trama@trama.coop

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a TRAMA SCCL (en endavant TRAMA) i/o a tercers que han autoritzat el seu ús i compartit de forma voluntària a les xarxes. De forma general queda prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració sense el consentiment de les persones que han creat i/o fet difusió de qualsevol dels recursos. Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de TRAMA.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de TRAMA, que no es farà responsable del mal ús que puguin fer els usuaris.

TRAMA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

TRAMA complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

TRAMA entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren al lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n derivarà.

L’usuari autoritza amb aquest acte a TRAMA a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP). Aixi mateix, qualsevol persona podrà exercir els seus drets ARCO. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de l'adreça de postal o de correu electrònic indicades a l'inici d'aquest avís.

TRAMA adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris .

TRAMA no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’ aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a TRAMA.

Tampoc es fa responsable dels retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de TRAMA. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

TRAMA no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.