Skip to main content

Normatives en matèria de gènere

Descripció
  • En els següents enllaços trobareu lleis i normatives de gènere, aixì com un cercador de l'Insitut Català de les Dones de normatives de gènere. 

  •  

  • Normativa de referència:

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: DOGC núm. 6919, de 23 de juliol de 2015. L’objecte d’aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Decret 305/2016, de 18 d'octubre, de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

  •  
  • Llei 17/2015 en diferents idiomes:

CASTELLANO. Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres 

ENGLISH. Law 17/2015 of 21 July, on effective equality between women and men 

FRANÇAIS. Loi 17/2015, du 21 juillet, sur l’égalité effective des femmes et des hommes 

PORTUGUÊS. Lei 17/2015, de 21 de julho, de igualdade efetiva de mulheres e homens 

 

Altres normatives en matèria de gènere

Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

LLEI 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals

Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació

Protocol per a l’abordament dels matrimonis forçats a la demarcació de Girona

Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista

Projecte de convivència i èxit educatiu

 

Cercador de normativa de gènere de l'Intitut Català de les Dones

  •  

Autoria

Teixim Xarxes

Temàtica
Assetjament a l'espai públic
Assetjament laboral
Coeducació
Dones
Educació
Igualtat
Violència de gènere
Violència estructural
Públics
Ciutadania
Docents i professionals
Dones
Familiars
Gent gran
Homes
Joves
Comparteix-ho

col·laboracions

Punts Liles
Districte d'Horta - Guinardó. Ajuntament de Barcelona
Alliberem el barri! Performance "Les dones som subjectes"
Institut Quatre Cantons